Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen „Údaje“) v souvislosti s weby.

Kontrolor:
XT Park z.ú.
Oldřichova 106/49, 128 00 Prague, Czech Republic
E-Mail: info@xtpark.cz

Ředitel:
Jan Novák

Kontaktná osoba: Jan Novák
E-Mail: info@xtpark.cz

Pro provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití webových stránek www.theforge.cz
V případě, že pouze navštívíte naše webové stránky, budeme zpracovávat následující osobní údaje: Cookies.

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře
Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, emailová adresa, obsah textové zprávy.

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies (malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují váš počítač, ale může obsahovat i jiné informace. Tyto informace můžeme shromažďovat při Vaší interakci s webovou stránkou, jako je odeslání registračního formuláře nebo odeslání formuláře zájemce o zaměstnání. Více o cookies se můžete dozvědět například na internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Tyto údaje shromažďujeme v případě, že přistupujete na naše webové stránky. Některé cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek a tyto budou vždy aktivní. Ostatní cookies, které neslouží k fungování webových stránek, můžeme používat pouze za předpokladu, že nám k jejich používání udělíte souhlas. Dále naše webové stránky mohou shromažďovat informace zahrnující např. typ prohlížeče nebo operačního systému, IP adresu, návštěvy webu, poskytovatele internetového připojení a jiné informace podobného charakteru.

Účel zpracování a právní základ zpracování

V případě návštěvy webu zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě cookies tak, jak je uvedeno výše, z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá v našem zájmu na sledování užívání našich služeb a na jejich zlepšování. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za výše uvedeným účelem. Poskytnutí výše uvedených údajů není naším požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů však mohou být omezeny nějaké funkce našich webových stránek. Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování založeného na takovém rozhodování.

V případě, že jste naši zákazníci či dodavatelé, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména z důvodu, že tyto jsou potřeba pro účely plnění smlouvy či plnění zákonných povinností (zejména daňových a účetních), případně z důvodu oprávněného zájmu (který spočívá zejména v tom, abychom mohli zkvalitňovat naše služby a kontaktovat Vás s našimi nabídkami). Účelem zpracování je tak především zajištění bezproblémové realizace našeho obchodního vztahu a další rozvíjení společné obchodní spolupráce. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu tak můžeme využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní a marketingová sdělení a pozvánky na akce, veletrhy a workshopy, tj. abychom Vám poskytli informace, které by pro Vás, podle našeho názoru, mohly být zajímavé a přínosné. Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a pro plnění zákonné povinnosti je naším požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důvodem k neuzavření smlouvy nebo k ukončení obchodní spolupráce. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení však není naším smluvním požadavkem a můžete jej kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@xtpark.cz. Tyto Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zajišťování některých činností mohou zpracovávat zpracovatelé, případně mohou být poskytovány příjemcům; jedná se zejména o následující subjekty:

 • Subjekty, které nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • Subjekty, které nám poskytují účetní služby;
 • Subjekty, které nám poskytují právní služby;
 • Zpracovatelé, kteří nám poskytují ostatní služby – konzultace, audity a další externí služby.

Doba zpracování osobních údajů

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 12 měsíců od naší poslední komunikace.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, po dobu trvání našeho oprávněného zájmu nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a jiné.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zásad zpracování a ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím emailem na adrese: info@xtpark.cz